Warsztaty dla firm

POZNAJ SWOJĄ EMOCJONALNOŚĆ

Bądź nieprzeciętny, bądź swoją własną inspiracją, swym własnym autorem.

Warsztaty relaksacyjno – rozwojowe są doskonałym uzupełnieniem programu szkolenia wyjazdowego. Warsztaty z elementami arteterapii uczą pozytywnej zmiany, prowadzą do osobistego rozwoju oraz lepszego radzenia sobie z problemami, co pozwala lepiej kierować własnym zachowaniem, rozwijać umiejętności interpersonalne i podnosić samoocenę. Prowadzi to do pozytywnej trwałej zmiany w spostrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia.

Człowiek żyjący w jedności ciała i umysłu doświadcza harmonii, swobodnego przepływu energii życiowej. Uwaga na ciało, oddech, dźwięki, emocje ma przełożenie na sposób odczuwania rzeczywistości i sposób myślenia (Bioenergetyka, A. Lowen). Wspólne wyrażanie emocji i potrzeb, ułatwia zorganizowanie się grupy i przygotowywanie się do wykonywania zadań. Poprzez zastosowanie na warsztatach podejścia intermodalnego stymulowany jest rozwój siedmiu typów inteligencji. Człowiek mający dostęp do wielu rodzajów inteligencji, będzie w stanie odbierać więcej informacji, bardziej wszechstronniej radzić sobie w życiu i lepiej  się  przystosowywać do złożonych sytuacji (na podstawie „Siedem rodzajów inteligencji” T.Armstrong).

Poprzez nabycie konkretnych umiejętności i poznawanie siebie, osoba stale będzie poszerzać swoją świadomość, poznawać swoją emocjonalność, słabe i mocne strony. Samoświadomość czyli umiejętność zrozumienia swoich skryptów emocjonalnych i wynikającego z nich zachowania jest jednym z elementów inteligencji emocjonalnej  (D.Goleman).

Cel warsztatów

 • Integracja w zespole
 • Polepszenie wydajności
 • Poprawa koncentracji
 • Nauka relaksu (umiejętność relaksu pomaga w odprężeniu ciała i umysłu, dzięki temu możemy wydajniej pracować i mieć więcej energii)
 • Radzenie sobie z codziennym stresem (techniki relaksacyjne oraz praca z ciałem pomagają radzić sobie ze stresem zarówno na poziomie fizycznym poprzez likwidowanie napięć w ciele oraz na poziomie psychicznym)
 • Rozwijanie kreatywności oraz podążanie za zmianą
 • Przywrócenie harmonii ciała i umysłu
 • Rozluźnienie i redukcja stresu

Korzyści dla uczestników z udziału w warsztatach:

 • Pogłębienie świadomości siebie poprzez pobudzenie ekspresji ruchowej.
 • Poznawanie własnych możliwości i ograniczeń – poprzez zwiększoną świadomość ciała następuje silniejsze ugruntowanie w poczuciu radzenia sobie w życiu i zaufaniu do siebie, zwiększa się poczucie sprawczości i wpływu.
 • Rozwój osobisty, wewnętrzny wzrost i integracja, większa świadomość tego, co dzieje się w obszarze myśli, emocji, ciała.
 • Pobudzenie wewnętrznego potencjału i energii, zwiększenie poczucia wiary we własną siłę.
 • Nawiązywanie relacji poprzez niewerbalne i werbalne formy komunikacji, dzielenie się własnymi przeżyciami i doświadczeniami powstałymi w wyniku pracy w grupie.
 • Wzrost potencjału twórczego.
 • Zwiększenie koncentracji i pamięci.
 • Rozwój świadomości własnego ciała.
 • Poszerzenie zakresu ruchu osobistego.
 • Nauka sposobów oddechu i panowania nad emocjami.
 • Zwiększenie umiejętności społecznych, dzięki pracy w grupie i komunikacji interpersonalnej.
 • Wzrost umiejętności definiowania swoich potrzeb.
 • Głębsze zrozumienie przyczyn własnych wyborów.
 • Nadawanie znaczenia własnym doświadczeniom.
 • Uświadomienie sobie, jakie są konsekwencje podejmowanych działań.
 • Integracja psychofizyczna.
 • Nabywanie inteligencji emocjonalnej.

Warsztaty skierowane są do każdej osoby bez względu na wiek i predyspozycje a przede wszystkim pracowników i menedżerów pracujących w środowisku o dużym potencjale stresogennym, wymagającym szczególnej koncentracji i samokontroli oraz podejmowania szybkich decyzji. Ponadto udział w warsztatach pomaga stać się skutecznym liderem poprzez poznawanie swojej emocjonalności.

Prowadzę  warsztaty w twórczej atmosferze, pełnej akceptacji i poczucia bezpieczeństwa oraz wspieram osoby biorące udział w zajęciach. Czas trwania warsztatów można dowolnie modyfikować w zależności od ilości osób i potrzeb odbiorcy. W przypadku dużej ilości zgłoszonych uczestników, można ich podzielić na kilka małych grup.

Przykłady sesji warsztatowych:

 • warsztat krótki 2,5 h z 1 przerwą 15 min, grupa do 25 osób,
 • warsztat 4 h popołudniowy, grupa do 20 osób,
 • warsztat intensywny weekendowy 16 h, grupa do 20 osób.

Niniejsza oferta stanowi jedynie ogólny zarys i wstępną propozycję współpracy, program można dowolnie modyfikować i wzbogacać o niezbędne elementy. Zapraszam  do współpracy.